Ano ang dating pangalan ng lupang hinirang scordating dk

Psalms "I have not kept the news of salvation to myself; I have always spoken of your faithfulness and help.In the assembly of all your people I have not been silent about your loyalty and constant love." [Good News Bible] aklat ng Apocalypsis na isinulat ni Apostol Juan sa pulo ng Patmos ay itinuturing na aklat ng mga simbolo at mga hula o propesiya.Sa aklat na ito ay may isang popular na numero na lumikha ng kontrobersiya sa lahat ng tao sa daigdig: ito ay ang numerong 666.Atin pong basahin sa Biblia ang talatang kinalalagyan ng numerong ito: Maraming sapantaha ang mga tao tungkol sa kung ano ang kahulugan nito at kung saan at kanino ito tumutukoy.May nagsasabi na ang numerong 666 ay malas na numero, kaya nagkaroon sila ng sari-saring pamahiin tungkol dito.May mga tao na makita lamang ang numerong ito kahit saan man ay agad na nakakadama ng takot at pangamba.May nagsasabi naman na ito daw ay tumutukoy sa mga terorista gaya nila Adolf Hitler noon, Saddam Hussein, at maging ang presidente ng America na si Ronald Reagan.

Kaya ating tukuyin ang tunay na kahulugan ng numerong 666 at kung kangino talaga natupad ang hulang ito…Sapagkat ang hulang ito ay may tiyakan at partikular na katuparan.Maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang bilang na 666 (Anim na raan at anim na pu’t anim) ay bilang ng kaniyang pangalan – isang tao na inihalintulad sa isang hayop.At sa pamamagitan ng karunungan at pagkaunawa ay maaaring bilangin ito, na ito ay bilang ng pangalan ng isang tao.Kaya hindi totoo ang paniniwala ng iba na ang Diablo ang tinutukoy sa hula, at hindi rin totoo na malas ang numerong 666 na kahit saan natin makita ay dapat tayong matakot.Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang tinutukoy dito ay isang tao na inihalintulad sa hayop na may pangalan na kung bibilangin ay katumbas ng bilang na 666.

Leave a Reply